Trái Phiếu

Trái phiếu là gì? Các bài viết hay về trái phiếu. Đầu tư trái phiếu và fixed-income ra sao? Cách phân tích trái phiếu như thế nào? Kiến thức về thị trường trái phiếu.

Trái phiếu có các đặc điểm như mệnh giá, lãi suất, kì hạn, thời gian đáo hạn và giá phát hành. Có thể phân loại trái phiếu bằng nhiều cách.
Trái phiếu (Bond) là một loại công cụ thu nhập cố định, đại diện cho một khoản vay của nhà đầu tư dành cho bên đi vay, thường là công ty hay chính quyền.