Phái sinh

Phái sinh (Derivatives) là gì? Các bài viết hay về hợp đồng tương lai (Futures), hợp đồng kỳ hạn (Forwards), hợp đồng quyền chọn (Options), hợp đồng hoán đổi (Swaps). Đầu tư sản phẩm phái sinh ra sao? Cách phân tích các hàng hoá phái sinh như thế nào? Kiến thức về thị trường phái sinh.

Hợp đồng tương lai (Futures) là hợp đồng tài chính phái sinh quy định về một giao dịch tài sản trong tương lai, với giá và thời điểm xác định trước.