Trang chủ Tài Chính Công

Tài Chính Công

Kiến thức, thông tin tài chính về mảng tài chính công.

Nhiều khái niệm cơ bản trong tài chính bắt nguồn từ các lý thuyết kinh tế vi mô và vĩ mô. Một trong những lý thuyết cơ bản nhất là giá trị thời gian tiền tệ (Time Value of Money - TVM).