Tái bảo hiểm (Reinsurance) là gì?

Tái bảo hiểm là gì?

Nói một cách đơn giản nhất, tái bảo hiểm (Reinsurance) là gì? Tái bảo hiểm là việc doanh nghiệp bảo hiểm chuyển các phần trong danh mục rủi ro của mình cho các bên khác bằng một số hình thức thỏa thuận nhằm giảm thiểu khả năng phải trả số tiền lớn do yêu cầu bảo hiểm. Tái bảo hiểm còn được gọi là bảo hiểm cho người bảo hiểm hoặc bảo hiểm cắt lỗ.

Bên đa dạng hóa danh mục bảo hiểm của mình được gọi là bên nhượng lại. Bên chấp nhận một phần nghĩa vụ tiềm tàng để đổi lấy một phần phí bảo hiểm được gọi là nhà tái bảo hiểm.

Reinsurance vận hành như thế nào?

Tái bảo hiểm cho phép công ty bảo hiểm duy trì khả năng thanh toán bằng cách thu hồi một số hoặc tất cả số tiền đã trả cho người yêu cầu bồi thường. Tái bảo hiểm làm giảm trách nhiệm đối với rủi ro cá nhân và bảo vệ thảm họa khỏi tổn thất lớn hoặc nhiều. Hoạt động này cũng giúp các công ty bảo hiểm, bên đang tìm kiếm tái bảo hiểm, tăng năng lực bảo lãnh cả về số lượng và quy mô rủi ro.

Fun fact: Theo Viện Thông tin Bảo hiểm Hoa Kỳ, cơn bão Andrew năm 1992 đã gây ra thiệt hại 15 tỷ đô la ở bang Florida, khiến bảy công ty bảo hiểm của Mỹ vỡ nợ.

Lợi ích của sản phẩm tái bảo hiểm

Bằng cách bảo đảm cho công ty bảo hiểm tránh khỏi rủi ro dồn đọng chi trả, tái bảo hiểm mang lại cho công ty bảo hiểm sự an toàn hơn về vốn chủ sở hữu và khả năng thanh toán, bằng cách tăng khả năng chống chọi với gánh nặng tài chính khi xảy ra các sự kiện lớn bất thường.

Thông qua tái bảo hiểm, các công ty bảo hiểm có thể vận hành sản phẩm số lượng lớn hơn hoặc rủi ro hơn mà không tăng quá mức chi phí quản lý để trang trải khả năng thanh toán của họ. Ngoài ra, tái bảo hiểm cung cấp tài sản lưu động đáng kể cho công ty bảo hiểm trong trường hợp xảy ra tổn thất đặc biệt.

Về mặt pháp lý, công ty bảo hiểm được yêu cầu phải duy trì đủ dự trữ tối thiểu. Để thanh toán tất cả các khiếu nại tiềm ẩn từ các sản phẩm bảo hiểm đã phát hành.

Phân loại tái bảo hiểm

Sản phẩm tái bảo hiểm được chia thành ba loại chính:

  • Tái bảo hiểm lựa chọn – bắt buộc
  • Tái bảo hiểm cố định
  • Tái bảo hiểm tạm thời

Những điều cần nhớ về Reinsurance

  • Tái bảo hiểm (bảo hiểm cho công ty bảo hiểm) chuyển rủi ro cho một công ty khác để giảm khả năng phải trả nhiều tiền cho các yêu cầu bồi thường.
  • Tái bảo hiểm cho phép các công ty bảo hiểm duy trì khả năng thanh toán bằng cách thu hồi toàn bộ hoặc một phần khoản thanh toán.
  • Các công ty tìm kiếm tái bảo hiểm được gọi là công ty nhượng lại.