Cổ phiếu là gì? Toàn tập về cổ phiếu (Stock) cho...

Cổ phiếu (còn gọi là cổ phần) là một loại chứng khoán thể hiện quyền sở hữu một phần của doanh nghiệp khi phát hành. Người nắm giữ cổ phiếu (stock holder) có quyền hạn gắn với phần tài sản hoặc doanh thu của công ty đó.