Tài sản hiện hành là gì? Hiểu về Current Asset toàn...

Tài sản hiện hành - Current Asset đại diện cho tất cả tài sản của một công ty mà có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong kì hạn một năm.

Quỹ đầu tư là gì? Tìm hiểu về Equity Fund dễ...

Quỹ đầu tư là một loại quỹ tương hộ đầu tư vào thị trường cổ phiếu. Quỹ có thể được quản lí chủ động hay thụ động. Quỹ đầu tư cũng được gọi là quỹ cổ phiếu.

Tài sản là gì? Hiểu đúng về thuật ngữ tài sản...

Tài sản là gì? Đây chắc chắn là một thuật ngữ tài chính các bạn rất hay gặp nhưng dường như chưa bao giờ hiểu...

Các đặc điểm của trái phiếu (Bond) và cách phân loại

Trái phiếu có các đặc điểm như mệnh giá, lãi suất, kì hạn, thời gian đáo hạn và giá phát hành. Có thể phân loại trái phiếu bằng nhiều cách.

Trái phiếu là gì? Tìm hiểu cách trái phiếu vận hành

Trái phiếu (Bond) là một loại công cụ thu nhập cố định, đại diện cho một khoản vay của nhà đầu tư dành cho bên đi vay, thường là công ty hay chính quyền.

Cổ phiếu là gì? Toàn tập về cổ phiếu (Stock) cho...

Cổ phiếu (còn gọi là cổ phần) là một loại chứng khoán thể hiện quyền sở hữu một phần của doanh nghiệp khi phát hành. Người nắm giữ cổ phiếu (stock holder) có quyền hạn gắn với phần tài sản hoặc doanh thu của công ty đó.